EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Aktualności

No result.
Henryk MS

Henryk MS

sobota, 04 kwiecień 2020 18:33

Błogosławieństwo stołu wielkanocnego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

 1. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

czwartek, 02 kwiecień 2020 18:59

Parafia w dobie pandemii


W tym czasie, kiedy musimy pozostawać w domu ze względu na wirusa, wasi duszpasterze mają więcej czasu na osobistą modlitwę i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Naszą brewiarzową modlitwę Jutrzni, o godzinie 7.30 którą odmawialiśmy d tej pory w kaplicy domowej przenieśliśmy na ten czas do kościoła.

Wieczorem w pustym kościele modlimy się o godzinie 20.30 wspólne Różaniec w intencji parafii i wszystkich dotkniętych epidemią.

Adorujemy Najświętszy Sakrament na zmianę w godzinach od 8.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00 a także spowiadamy tych, którzy w tym czasie o to poproszą. Odprawiamy wszystkie zamówione intencje w godzinach wyznaczonych. Kto chce, może w domu łączyć się w modlitwie z nami. Dla wszystkich parafian i przyjaciół parafii prosimy o opiekę Matki Bożej Saletyńskiej.

Epidemia modlitwa2

sobota, 28 marzec 2020 18:16

Dekret Arcybiskupa Warmińskiego

DEKRET

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP
z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

Sprawowanie sakramentów

 

 1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają
  to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni powinni wchodzić jedynie przez jedno wejście. Poza liturgią, w ciągu dnia, kościoły należy pozostawać otwarte.
 2. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji, należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa
  w dniach Triduum Paschalnego.
 3. W czasie Mszy Świętej koncelebrowanej należy zadbać o to, aby przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja były pozostawione głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
 4. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 5. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.
 6. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
  1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
  2. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
  3. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
  4. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego. Nie jest on tożsamy
   z rozgrzeszeniem sakramentalnym, dlatego po ustaniu przeszkody, istnieje konieczność przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
  5. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.
 7. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
  1. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
  2. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Celebracje Wielkiego Tygodnia

 1. Niedziela Palmowa. „Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościołach katedralnych należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych, oraz w innych miejscach trzecią” (Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pkt 1). Palmy można poświęcić uczestnicząc w transmisji Mszy Świętej z obrzędem poświęcenia palm, w środkach społecznego przekazu.
 2. Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.oo
  w konkatedrze św. Jakuba Apostoła w Olsztynie, jedynie w małej wspólnocie kapłanów i usługujących, określonej przez biskupa. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które księża dziekani mogą odebrać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Wielki Piątek w godz. 10.oo-12.oo oraz w dni powszednie Oktawy Wielkanocy w godz. 10.oo-13.oo. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.
 3. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w konkatedrze
  św. Jakuba Apostoła w Olsztynie transmitowane będą w środkach społecznego przekazu. Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji
  w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym,
  by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.
 4. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:
  1. Liturgię Triduum Paschalnego należy sprawować tylko w kościołach parafialnych.
  2. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
  3. W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w terminie późniejszym.
  4. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. „Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa” (Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pkt 4).
  5. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas jedno wejście do kościoła. Należy dołożyć starań,
   by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.
  6. Nie zaleca się używania pokropień, ani sprawowania sakramentu chrztu.
  7. Wigilia Paschalna. Należy ją sprawować wyłącznie w katedrach
   i kościołach parafialnych. W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pkt 5). Opuszcza się obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej.
  8. Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.
 5. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.
 6. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia
  i Niedziel Wielkanocnych przygotowane są dostępne pomoce duszpasterskie na stronach internetowych: archidiecezji warmińskiej i parafii.

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

 

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć
  w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 2. Po Wielkanocy:
  1. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
  2. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.
 3. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
  w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.
 4. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
  w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.
 5. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym,
  to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się
do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem,
a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Olsztyn, dnia 26 marca 2020 r.

l.dz. 243/2020

                               Z serca błogosławię

   Abp Józef Górzyński

   METROPOLITA WARMIŃSKI

         Kanclerz Kurii

sobota, 28 marzec 2020 18:13

V Niedziela Wielkiego Postu

V Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia parafialne .29,03. 2020. 

 

1. Nasz kościół pozostaje otwarty w tym tygodniu dla adoracji i spowiedzi w godzinach od 6,30 do 9.00 i od 15.00 do 18.00. Na Msze św. rano o godzinie 7.00 i wieczorem o godz. 18.00 zapraszamy przede wszystkim te osoby, które zamówiły intencje. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym w naszym kraju zarządzeniem w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób nie licząc księdza i ministranta. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa codziennie w godzinach od 7.30 do 9.00 i od 15.00 do 18.00. Spowiedź jest możliwa codziennie w czasie adoracji, tak aby nie czekać na pierwszy piątek. Istotą Pierwszego Piątku nie jest tylko spowiedź, ale przede wszystkim Komunia św. o którą można poprosić poza Mszą Św.

3. Chorych odwiedzimy jak zwykle w sobotę. Prosimy jednak o telefoniczne potwierdzenie, kiedy ksiądz będzie mógł odwiedzić każdego chorego.

4. Następna niedziela jest niedzielą Palmową. Ze względu na ograniczenia nie będzie możliwe fizyczne poświęcenie palm. Zachęcamy do uczestnictwa w liturgii poprzez środki masowego przekazu.

5. Na naszej stronie internetowej jest umieszczony dekret księdza Biskupa Józefa Górzyńskiego dotyczący duszpasterstwa w czasach epidemii. Prosimy o zapoznanie się z nim.

6. Przygotowania do Pierwszej Komunii św.; do Sakramentu Bierzmowania i Sakramentu Małżeństwa są zawieszone do czasu ustania epidemii.

środa, 25 marzec 2020 18:17

Nowa Informacja dla Rodziców

3 Maja 2020

Komunia św. zostaje przesunięta na niedzielę 6 wrzesnia 2020r.  

 

25 kwietnia 2020 r. 

Witam serdecznie wszystkich rodziców!
Proponuję przeniesienie uroczystości I Komunii na niedzielę 6 września. Wydaje się, że ten termin byłby najbezpieczniejszy. 
Ponieważ od tygodnia można uczestniczyć we Mszy św. w większej liczbie osób, dlatego możemy także  rozważyć zorganizowanie Komunii św. jeszcze w maju na przykład  w sobotę 16-go lub niedzielę 17-go, dla małej grupy dzieci i rodziców. Może to być 5 do 7 dzieci w zależności od ilości osób z rodziny, które  chciałyby  uczestniczyć we Mszy św. Jeżeli byłoby to 5 osób z kazdej rodziny to wtedy zmieści się 10 dzieci. W naszym kościele liczba osób nie może przekroczyć 48 (+ 3 na chórze). 
Ze zrozumiałych względów taka Msza św, (dodatkowa w w sobotę może być nawet przed południem a w niedzielę o godzinie 13.00 i wyłącznie dla I Komunii) byłaby bez tych elementów, które mogłyby narazić uczestników na niebezpieczeństwo zarażenia. Komunia św, pod jedną postacią tylko chleba, uczesticy siedzieliby z zachowaniem dystansu itd. 
Proszę o indywidualne zgłaszanie, najlepiej mailem, swojej decyzji kiedy chcecie zorganizować I Komunię waszego dziecka. Oczywiście, że będzie decydować liczba dzieci.  Jeśli chcecie dzwonić, to proszę dzwonić w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 17.00. oprócz poniedziałku.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Z dekretu ks. Abpa Józefa Górzyńskiego 15 kwietnia 2020 r.

"Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
(...) Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

1. Po Wielkanocy:
1.1. Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
1.2. Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

2. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

3. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

4. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym,
to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby".

 

W związku z powyższym proszę o indywidualny kontakt ze mną, (po 19 kwietnia, kiedy będziemy już wiedzieć nieco więcej odnośnie do restrykcji) najlepiej mailowo, jeśli to nie jest  mozliwe, to telefonicznie w godzinach 16,00 -18.00 i 19.30 - 20.30

ks. Henryk Przeździecki MS proboszcz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mrągowo 24 marca 2020

Drodzy Rodzice!
Za niecałe dwa tygodnie, 5 kwietnia przypada nasze comiesięczne spotkanie, które nie może się odbyć. Módlmy się o to, żeby ustała epidemia. Nie marnujmy czasu, ten trudny czas jest też dla nas okazją do odnajdywania Boga. Szkoła przenosi się do Internetu, Kościół też stara się używać tego narzędzia do ewangelizacji. Chociaż nie będzie w naszej parafii rekolekcji wielkanocnych, to w Internecie można znaleźć wiele propozycji dla dorosłych i dla dzieci. Zachęcam do odwiedzania naszej strony mragowo.saletyni.pl i strony naszej Diecezji. archwarmia.pl
W obecnej sytuacji wszystko zależy od sytuacji rozwoju epidemii w naszym kraju, decyzji władz oraz zarządzeń biskupów. Proszę o kontynuowanie nauki w domach, tego, o czym przypominałem co miesiąc. Chciałbym bardzo, żeby I Komunia mogła się odbyć w planowanym czasie, ale jeśli nie będzie to możliwe, to musimy ją odłożyć na stosowny czas. Proszę nie oczekiwać ode mnie, że dzisiaj powiem Wam kiedy to będzie możliwe. Wiem, że niektórzy muszą już teraz zdecydować, czy; po pierwsze w ogóle organizować przyjęcie z tej okazji, zwłaszcza jeśli zamówiliście już restaurację, po drugie czy dziecko przyjmie pierwszy raz Komunię w tym roku, w późniejszym czasie, czy w roku przyszłym.
O tym czy 10 maja będzie całkowicie bezpieczną datą, aby organizować I Komunię, dowiemy się dopiero za kilka tygodni. Musimy zaczekać do Świąt Wielkanocnych na odpowiednie zarządzenia tych, którzy są w stanie zadecydować. Ksiądz abp Józef Górzyński przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. do 12 kwietnia.
Zaczekajmy z decyzją do Świąt Wielkanocnych, chyba, że ktoś z was już ją podjął. Proszę, abyście w odpowiedzi na tego maila, na początku kwietnia, napisali jak chcecie zdecydować.
Przypominam, że w naszym kościele codziennie jest możliwość spowiedzi w godzinach od 8.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00
Ks. Henryk Przeździecki MS

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete