EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

XXXVII Warmińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

37 Pielgrzymka

REGULAMIN 37. WARMIŃSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ

 1. Organizatorem Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej jest Kuria Metropolitarna Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą przy ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn reprezentowana przez Dyrektora Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę – Księdza Pawła Szumowskiego.
 2. Pielgrzymem staje się osoba, która we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje niniejszy regulamin i będzie stosowała się do zarządzeń Organizatorów pielgrzymki.
 3. Zapisy odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pielgrzymki: http://pielgrzymkawarminska.pl/ lub https://pl-pl.facebook.com/warminska.pielgrzymka/
 4. Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko i wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w jednej grupie. Zapisu osób niepełnoletnich oraz wyboru opiekuna dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny wypełniając odpowiedni formularz. Formularz musi być dostarczony Dyrektorowi Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki najpóźniej w dzień wyjścia pielgrzymki i poświadczony własnoręcznym podpisem uczestnika oraz opiekuna osoby niepełnoletniej.
 5. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych.
 6. Osoby zapisujące się na pielgrzymkę jednocześnie oświadczają, że są w stanie zdrowia i kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce. Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przed wyruszeniem pielgrzymki do Dyrektora Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę lub Służb medycznych. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do zapewnienia sobie najbardziej potrzebnych lekarstw, środków przeciwbólowych, plastrów, bandaży, jak również wszystkich lekarstw na stałe zażywanych. Uczestnicy zobowiązują się do wycofania się z pielgrzymki, w razie gdyby ich stan zdrowia zmienił się na taki, który nie spełnia wymogu, o którym mowa wyżej.
 7. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/ osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator pielgrzymki jest zobowiązany do ich zapewnienia.
 8. Organizator będzie dysponował termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temperatury) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury wykonywany będzie u uczestnika pielgrzymki przynajmniej
  1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem wyruszenia na szlak pielgrzymkowy. Organizator musi mieć zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37o C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji dalszego pielgrzymowania, jeśli temperatura rośnie będzie wskazana porada medyczna.
 9. Uczestnicy pielgrzymki stosują się do wytycznych dotyczących postępowania podczas epidemii takimi jak: przed rozpoczęciem codziennej aktywności obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem; zachowują bezpieczną 2 m odległość od rozmówców i współpielgrzymujących; regularnie często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem; starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; unikają powitania poprzez podawanie ręki.
 10. Organizator pielgrzymki zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pątnicy.
 11. Podczas pielgrzymki Organizator zapewnia dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami.
 12. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do zachowania czystości. W miejscach postoju i na noclegach zachowujemy czystość, odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych przez Organizatora pielgrzymki – w żadnym przypadku nie korzystamy z publicznych koszy na śmieci.
 13. W czasie trwania pielgrzymki każdy pielgrzym zostaje ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie obejmuje innych strat, które można ponieść w trakcie pielgrzymowania. W sytuacjach związanych z koniecznością korzystania z ubezpieczenia pielgrzym zobowiązany jest do poinformowania Dyrektora Pielgrzymki niezwłocznie od momentu zaistnienia zdarzenia.
 14. Uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania pielgrzymki, a także za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego. W przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody, o których jest mowa biorą na siebie ich rodzice (prawni opiekunowie). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.
 15. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny.
 16. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystany w czasie drogi, kapłani są zawsze do dyspozycji pątników.
 17. Podczas celebracji Mszy Świętej w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy realizują obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 18. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie ”Bracie”, ”Siostro” i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.
 19. Pielgrzym musi pamiętać, by dziękować za każdy przejaw bezinteresownej pomocy. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki. Szczególną troską otaczamy tych, którzy idą po raz pierwszy.
 20. Pielgrzym zobowiązuje się do zachowania stosownego ubioru, w dni słoneczne obowiązują nakrycia głowy.
 21. Nocleg przewiduje się przede wszystkim w namiotach jednoosobowych. Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin.
 22. Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn (nie dotyczy małżeństw) w jednym pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania namiotów przed nadejściem całej grupy.
 23. Zabiegi higieniczne (mycie, toaleta) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez Organizatora pielgrzymki.
 24. Pielgrzym idzie tylko i wyłącznie w tej grupie pielgrzymkowej, do której jest zapisany. Nie wolno wyprzedzać własnej grupy ani czoła pielgrzymki. Zabrania się opuszczania kolumny marszowej podczas drogi, a podczas postojów należy pozostawać w pobliżu własnej grupy. Zabrania się używania hulajnóg, rowerów i innych środków komunikacji, utrudniających zwarty przemarsz kolumny pieszej. Powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych, które powinny poruszać się na przedzie lub tyle grupy, zgodnie z zarządzeniem służby porządkowej.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody zgłoszone, oznakowane i pozostające w dyspozycji Organizatorów pielgrzymki.
 26. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić Dyrektora Warmińskich Pieszych Pielgrzymek oraz Służbę medyczną.
 27. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie

     koronawirusem następuje niezwłoczne odizolowanie go od pozostałych członków grupy

i przewiezienie transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala

lub zostaje wezwany transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.

 1. W razie wypadku lub potrzeby hospitalizacji Pielgrzym powinien mieć prawo do świadczeń z powszechnego systemu ochrony zdrowia. Organizator nie odpowiada za koszty wynikłe z braku posiadania stosownych ubezpieczeń.
 2. Gdy z przyczyn medycznych Służba medyczna zaleca rezygnację z dalszego pielgrzymowania, Pielgrzym kontynuuje swój udział wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu pieszych na drogach publicznych, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, deptania trawników, niszczenia przyrody, spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających) oraz wskazań służby porządkowej pielgrzymki.
 4. Zakazane są wszelkie zachowania i czynności mogące narazić na niebezpieczeństwo Pielgrzyma oraz inne osoby.
 5. Na trasie idziemy prawą strona szosy, zwartą grupa, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi. Niedozwolone jest wyprzedzanie pielgrzymki, docieranie wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika pielgrzymki w przypadku nieprzestrzegania regulaminu, nie przestrzegania poleceń Organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki bądź z innej ważnej przyczyny. W takiej sytuacji Pielgrzymowi nie przysługuje zwrot opłaty pielgrzymkowej, ani żadne inne roszczenie. Taka osoba sama pokrywa koszty powrotu do swojego miejsca zamieszkania. W przypadku osób niepełnoletnich wykluczenie z pielgrzymki zobowiązuje rodziców do bezzwłocznego osobistego odebrania dziecka. Do tego czasu opiekę nad nim sprawuje pełnoletni opiekun.
 7. Pielgrzymka zostaje rozwiązana po dojściu Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie.
 8. Podczas pielgrzymowania każdy pielgrzym powinien posiadać przy sobie dokument tożsamości. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory. Opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania przy sobie zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka, że w czasie pielgrzymki sprawują opiekę nad dzieckiem.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas pielgrzymki.
 10. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Dyrektor Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
 11. Podczas pielgrzymki wykonywane jest utrwalenie wizerunku Pielgrzyma, poprzez wykonywanie fotografii oraz relacji filmowych. Są one wykorzystywane w celach promocyjnych WPP tj. udostępnianie zdjęć/relacji filmowych: na materiałach promocyjnych: ulotki, banery, plakaty, książeczki pielgrzyma, itp. na portalach społecznościowych, na stronie internetowej pielgrzymki. Każdy uczestnik zapisując się na pielgrzymkę i akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz filmach w celach promocyjnych WPP poprzez ich publikację na powyżej wymienionych portalach oraz cyfrowym nośniku danych.
 12. Administratorem Danych Osobowych Pielgrzymów jest Organizator, Kuria Metropolitarna Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą przy ul. Pieniężnego 22,
  10-006 Olsztyn reprezentowana przez Dyrektora Warmińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę – Księdza Pawła Szumowskiego. Dane osobowe zbierane są w zakresie niezbędnym do organizacji pielgrzymki, jej bezpiecznego i prawidłowego przebiegu, a także w celach promocji WPP. Dane osobowe zbierane są oraz przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione przez Organizatora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pielgrzyma następuje w trakcie zapisu na WPP. Wyrażenie zgody jest konieczne i wymagane do zapisania się na pielgrzymkę. Wycofanie zgody lub żądanie usunięcia danych osobowych podczas trwania WPP jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pielgrzymce (dotyczy wyłącznie danych wymaganych do zapisu).
409

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete