EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Aktualności

No result.
Henryk MS

Henryk MS

piątek, 04 styczeń 2019 23:19

Spowiedź

Spowiedź św.

            - Codziennie pół godz. przed każdą Mszą św.

- W pierwsze czwartki i w pierwsze piątki miesiąca od godz. 1700 podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

- W razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji na każde wezwanie.

 

- Proponujemy możliwość wybrania stałego spowiednika oraz indywidualne prowadzenie przez Kapłana jako Kierownika Duchowego.

wtorek, 11 grudzień 2018 16:39

Serdecznie zapraszamy Młodych !!

Cześć! Dni skupienia to szczególny czas dla wspólnoty, gdy razem możemy spędzić czas z Bogiem w taki wyjątkowy sposób. Zachęcamy do pozostania na noc w Parafii aby w pełni przeżyć ten czas. Jeśli chcesz nocować weź ze sobą: śpiwór, ręczniki itp to co potrzeba żeby przetrwać noc ?
Dodatkowo weźcie ze sobą prowiant na piątkową kolacje i 30zl na ogólne wyżywienie w sobotę. Jeśli macie dodatkowe pytania piszcie w komentarzach, poniżej podajemy dokładny plan spotkania ?

Osoby NIEPEŁNOLETNIE pamiętajcie żeby wziąć ze sobą podpisana zgodę! link do zgody:

https://www.transfernow.net/download/?utm_source=19dgh2u2ue8w&utm_medium=&utm_content=pl


Plan spotkania
14.12
1)16:30 - Zbiórka, organizacja, zapuszczenie korzeni.
2)18:00 - Przygotowanie do Eucharystii
3)19:00 - EUCHARYSTIA
4)20:00 - Pierwsze czuwanie po Eucharystii (kaplica/kościół);
5)21:30 - Kolacja, kto chce.
6)22:00 - śpiewy, rozmowy, wskazane nauki śpiewu na Eucharystię sobotnią.

15.12

0)Około 8:00 pobudka, przygotowanie śniadania
1)9:00 Modlitwa na poranek.
2)9:30 Śniadanko.
3)10:30 Czas wolny i przygotowanie do EUCHARYSTII, spowiedź.
4)12:00 EUCHARYSTIA
5)13:30 Obiad.
6)14:30 Konferencja główna.
7)15:30 Refleksje po konferencji.
9)17:30 Kolacja.
10)19:00 - CZUWANIE MODLITEWNE.

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Powołanie Rady
§ 1
W każdej parafii Archidiecezji Warmińskiej powinna istnieć i regularnie zbierać się na posiedzenia Parafialna Rada Duszpasterska (kan.536 Kodeksu Prawa Kanonicznego)
§2
W Radzie powinny być reprezentowane różne grupy parafian.
§3
Ilość członków Rady winna być dostosowana do wielkości i potrzeb parafii. Rada nie może liczyć mniej niż pięć osób i nie więcej niż dwadzieścia pięć osób. Wierni świeccy powinny stanowić przynajmniej połowę członków Rady.
§4
1. Z urzędu do Rady wchodzą: księża wikariusze, katecheci (nauczyciele religii), członkowie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Gdy są to duże grupy osób, do Rady powołuje się ich przedstawicieli.
2. Zaleca się, aby do Rady weszli przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego, jeśli takie istnieją na terenie parafii.
3. Do Rady należy powołać wiernych świeckich odznaczających się zaangażowaniem apostolskim w parafii (por. kan.874 KPK). Reprezentują oni rodziny, grupy modlitewne i apostolskie, ruchy i stowarzyszenia katolickie, a także większe grupy zawodowe.
4. Członków Rady, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu, powołuje Ksiądz Proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami.
5. Ksiądz Proboszcz może powołać do Rady wiernych świeckich w drodze wyboru przez parafian. Dokonany wybór wymaga zatwierdzenia przez Księdza Proboszcza.
§5
Skład Rady ustalony przez Księdza Proboszcza zatwierdza Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmiński.
§6
1. Kadencja Rady trwa 5 lat. Ci sami członkowie mogą być powołani na następne kadencje.
2. W uzasadnionych przypadkach Ksiądz Proboszcz może powołać członka Rady, zawiadamiając o tym Księdza Dziekana.
3. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia składu Rady o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.
4. Na rozwiązanie Rady przed upływem jej kadencji, Ksiądz Proboszcz powinien uzyskać zgodę Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego.
5. Kadencji Rady nie przerywa śmierć czy zmiana na stanowisku Księdza Proboszcza. Nowy Ksiądz Proboszcz dopiero po upływie szczęściu miesięcy od swojej nominacji, może wystąpić do Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej Rady przed upływem jej kadencji i powołanie nowej.


Działalność Rady
§7
Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym i wspomagającym Księdza Proboszcza w działalności duszpasterskiej. Do Księdza Proboszcza należy zwoływanie Rady, ustalenie porządku obrad, przewodniczenie obradom, nadzór nad wykonywaniem podjętych ustaleń.
§8
Posiedzenia Rady powinny odbywać się przynajmniej dwa razy do roku. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni ojej posiedzeniu. Posiedzenia Rady odbywają się w urzędowych pomieszczeniach parafii.
Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który sporządza protokoły z poszczególnych posiedzeń. Księgę protokołów przechowuje się w Archiwum parafialnym i podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej. Ksiądz Proboszcz przekazuje wspólnocie parafialnej informacje z posiedzeń Rady.

Zadania Rady
§9
Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie, a nie ekonomiczne. Rada analizuje bieżącą sytuację duszpasterską i „znaki czasu”.
Inspiruje i planuje działania duszpasterskie. Jest miejscem wymiany opinii, propozycji, inicjatyw, wniosków.
Jest miejscem spotkania i dialogu aktywnych świeckich chrześcijan i ich duszpasterzy, w duchu zasady pomocniczości i odpowiedzialności za dobro duchowe Kościoła.
Służy kompetencjami i doświadczeniem w usprawnieniu form życia parafialnego.
Celem prac Rady jest przeciwstawienie się sekularyzacji życia chrześcijańskiego, budowanie wspólnoty parafialnej, promowanie katolickiej wizji małżeństwa i rodziny oraz chrześcijańskich zasad życia społecznego.


Sytuacje szczególne
§ 10
Ksiądz Proboszcz analizuje poważnie stanowisko Rady, jeśli jest rozbieżne z jego stanowiskiem.
Decyzja o podjęciu lub zaniechaniu działań duszpasterskich oraz ich charakterze należy zawsze do Księdza Proboszcza.
Gdyby różnica stanowisk między Księdzem Proboszczem a członkami Rady była, Ksiądz Dziekan podejmuje się mediacji.
Gdyby to nie przyniosło rozwiązania, strony zwracają się do Księdza Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

 

Statut Rady Parafialnej ds. Ekonomicznych w Archidiecezji Warmińskiej
1. W każdej parafii należy powołać Radę ds. Ekonomicznych w składzie 3-6 członków, [kan.537 KPK] t
2. Zadaniem Rady jest:
a) troszczyć się o dobra materialne, które umożliwiają Kościołowi realizację jego misji;
b) pomagać proboszczowi w administracji dobrami parafialnymi: nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi.
I. Proboszcz a Rada
3. Proboszcz, a także administrator parafii, jest przewodniczącym Rady [kan. 540 KPK].
4. Proboszcz jest wyłącznym reprezentantem parafii wobec władz państwowych i sądowych [kan. 532 KPK].
5. Proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii Rady w następujących wypadkach:
a) przy ustaleniu statusu i płac personelu świeckiego, z wyjątkiem osób mianowanych bezpośrednio przez Arcybiskupa;
b) przy udzielaniu subwencji organizacjom parafialnym - po wcześniejszym zapoznaniu się z ich bilansem i budżetem;
c) przy wynajmowaniu lokalu parafialnego;
d) przy podpisywaniu stałego kontraktu;
e) przy ustanowieniu dzierżawy;
f) przy większych wydatkach z kasy parafialnej.
6. Proboszcz nie powinien podejmować decyzji o nadzwyczajnych wydatkach nie przewidzianych budżetem parafialnym, lub przekraczających granice i sposób zwyczajnego zarządzania, [kan. 1281 KPK], jeżeli większość Rady jest temu przeciwna. W takim wypadku winien przedstawić sprawę Ekonomowi Archidiecezji na piśmie do rozstrzygnięcia.
7. Za czynności przekraczające zwyczajne zarządzanie uważa się:
a) generalną zmianę przeznaczenia budynku,
b) budowę lub zburzenie budynku,
c) zaciągnięcie pożyczki i kredytu lub udzielenie pożyczki w kwocie przekraczającej równowartość 2000 dolarów.
8. Proboszcz przed opuszczeniem parafii winien przygotować wraz z Radą sprawozdanie o stanie ekonomicznym parafii dla swego następcy. Odpis tego sprawozdania powinien otrzymać również Ekonom Archidiecezji.


II. Członkowie Rady
9. Skład Rady zaproponowany przez proboszcza zatwierdza Arcybiskup.
10. Członkami Rady winny być osoby świeckie będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i posiadające wiedzę oraz doświadczenie w sprawach ekonomicznych i finansowych.
11. Nie mogą być członkami Rady pracownicy parafii lub proboszcza.
12. Kadencja Rady trwa 5 lat. Jeśli, w trakcie kadencji Rady nastąpi nominacja nowego proboszcza, wówczas Rada kończy swoją kadencję. Wtedy trzeba ustanowić ją na nowo.
13. Zaleca się by przynajmniej jeden członek Rady był równocześnie członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej, aby zapewnić współdziałanie obu Rad.
14. Działalność członków Rady jest bezinteresowna, chyba, że chodzi o zwrot kosztów poniesionych dla parafii za zgodą Rady. Członkostwo w Radzie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności ani cywilnej ani finansowej.
15. Członkostwo w Radzie traci się na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii, przekroczenia wieku 70 lat lub odwołania przez Arcybiskupa.
16. Członek Rady, który obejmuje miejsce w Radzie, w czasie trwania jej kadencji, zajmuje je do końca kadencji Rady.
17.. Proboszcz mianuje z grona Rady sekretarza, skarbnika i - tam gdzie jest potrzeba - kuratora nieruchomości parafialnych.
18. Do obowiązków sekretarza należy:
a) na polecenie proboszcza powiadomienie członków Rady o terminie posiedzeń,
b) protokołowanie posiedzeń,
c) troska o wdrożenie w życie podjętych uchwał.
19. Skarbnik winien pomagać proboszczowi w prowadzeniu księgowości i może mieć wgląd do konta bankowego parafii.
20. Kurator pomaga proboszczowi we właściwymi ę

III. Prowadzenie Rady
21. Rada zbiera się na posiedzenia co najmniej dwa razy do roku. Na początku roku proboszcz przedstawia Radzie do zaopiniowania budżet parafii oraz sprawozdanie za miniony rok.
22. Podpisane przez Radę i zaopatrzone w jej uwagi sprawozdanie roczne •winno zostać przesłane Arcybiskupowi, który zgodnie z kan. 1287 par. 1 przekaże je Archidiecezjalnej Radzie Ekonomicznej do sprawdzenia.
23. Ponadto Rada zbiera się na posiedzenie na żądanie proboszcza lub kwalifikowanej większości Rady.
24. Rada winna mieć do wglądu następujące dokumenty:
a) księgowość ostatnich lat;
b) protokolarz posiedzeń;
c) inwentarz dóbr parafialnych;
d) polisy ubezpieczeniowe, dokumenty dotyczące opłat za wodę, gaz, elektryczność, ogrzewanie itp;
e) korespondencję z Kurią Metropolitalną dotyczącą spraw ekonomicznych parafii;
f) dokumentację budynków parafialnych;
g) umowy pracownicze, umowy najmu i dzierżawy.
25. Zobowiązania parafii wobec diecezji, o których decyduje Arcybiskup zgodnie z kan. 1263 KPK nie mogą być przedmiotem uchwał Rady.
26. Członkowie Rady są zobowiązani do dyskrecji, na ile wymaga tego przedmiot obrad Rady i dobro parafii. O pracach Rady proboszcz informuje parafian.
27. W wypadku głosowania w Radzie, w przypadkach przewidzianych w punkcie 6 i 7 Statutu należy się kierować normami kan. 127 KPK.

IV. Przepisy końcowe
28. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie dokonane być mogą jedynie w formie dekretu Arcybiskupa.
29. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku.
Olsztyn, dnia 3 września 2005 roku.
+ Edmund Piszcz
Arcybiskup Metropolita Warmiński

niedziela, 11 wrzesień 2016 16:15

Kościół

Zdjęcia wykonane w różnych porach roku.

sobota, 27 wrzesień 2014 08:17

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej 

ul. Słoneczna 1 B

11-700 Mrągowo

tel. (089) 741-40-41 lub 780 039 258

email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona na facebooku

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do soboty po  Mszy Świętej wieczornej (ok. godz. 1830).  W niedzielę i święta nieczynna.

 Dziękujemy za ofiary składane na dalsze prace budowlane i inwestycyjne przy kościele:
Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Słoneczna 1B
11- 700 Mrągowo
Nr konta parafii:
Bank Pekao SA
IO. w Mrągowie
91 1240 1617 1111 0000 1368 0534

lub na bieżące potrzeby parafii:

 Bank Pekao SA
IO. w Mrągowie     69 1240 1617 1111 0010 8733 7652 

 

 

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete