EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Kapituła Prowincjalna

W środę 23 czerwca 2021 roku w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, po przeżytym wcześniej dniu skupienia prowadzonym przez bpa Jacka Kicińskiego CMF, przewodniczącego komisji ds. życia zakonnego w Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna do spraw i wyborcza polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej przełożony generalny ks. Silvano Marisa MS.

W obradach bierze udział 35 delegatów. Wśród nich jest 4 członków dotychczasowego zarządu prowincjalnego, przełożony okręgu szwajcarskiego oraz 30 delegatów wybranych przez członków prowincji. 

Tematem obecnej kapituły są słowa zaczerpnięte z formuły profesji zakonnej stosowanej w Zgromadzeniu: „Aby odpowiedzieć na wezwanie Maryi z La Salette, Pojednawczyni grzeszników”.

Obrady rozpoczęła poranna Msza święta wotywna o Duchu Świętym w kaplicy Centrum Pojednania, które gości kapitulantów. Przewodniczył jej ksiądz prowincjał Grzegorz Zembroń MS, zaś homilię wygłosił ks. generał Silvano Marisa MS.

Po Eucharystii nastąpiło oficjalne otwarcie Kapituły. Uczestnicy odśpiewali hymn do Ducha Świętego, po którym została odczytana lista obecnych. Po powołaniu skrutatorów oraz sekretarzy Kapituły uczestnicy zatwierdzili procedurę obrad. Pierwsze istotne głosowanie dotyczyło wyboru członków Komisji Inicjatyw, która faktycznie koordynuje prace Kapituły. Zatwierdzono także składy pięciu Komisji Kapitulnych: I. Konsekracja, II. Wspólnota, III. Apostolstwo, IV. Formacja, V. Zarząd.

W czasie przedpołudniowej sesji kapitulanci wysłuchali raportu prowincjała ks. Grzegorza Zembronia MS. 

W godzinie miłosierdzia kapitulanci zebrali się przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i adoracji. Po modlitwie rozpoczęła się praca w komisjach kapitulnych, które dokonały wyboru swoich przewodniczących i sekretarzy oraz przedyskutowały raport prowincjała. Popołudniową sesję wypełniły sprawozdania z prac komisji oraz odpowiedzi prowincjała na pytania dotyczące zaprezentowanego przez niego raportu.

W godzinach wieczornych zebrała się jeszcze Komisja Inicjatyw wraz z sekretarzami kapituły w celu obliczenia głosów konsultacji w prowincji na urząd prowincjała.

Drugi dzień obrad Kapituły Prowincjalnej był poświęcony analizie sytuacji ekonomicznej prowincji, w trzecim zaś delegaci wybrali prowincjała, wikariusza i asystenta prowincjalnego.

W czwartek podczas sesji przedpołudniowej, rozpoczętej jak zawsze od lektury fragmentu Pisma Świętego, ekonom prowincjalny przedstawił raport ekonomiczny za lata 2018-2020. Następnie delegaci przedyskutowali przedstawione sprawozdanie w komisjach kapitulnych. O godzinie 12:45 kapitulanci udali się na wspólną Eucharystię.

Po południu, o godzinie 15:00, delegaci spotkali się ponownie w kaplicy na Koronce do Bożego Miłosierdzia i adoracji Najświętszego Sakramentu. W sesji popołudniowej sekretarze poszczególnych komisji przedstawili na forum ogólnym kapituły opinie swoich grup na temat raportu ekonomicznego. Ekonom prowincjalny udzielił kapitulantom potrzebnych odpowiedzi i wyjaśnień. Drugą część popołudniowych obrad wypełniła prezentacja tematu kapituły, metodologii pracy oraz przygotowanych postulatów. Kapitulną pracę zakończyły wspólne nieszpory.

Piątek jak zawsze rozpoczął się od wspólnej jutrzni. O godzinie 9:00 delegaci udali się do kaplicy Centrum Pojednania na adorację Najświętszego Sakramentu. Po krótkiej medytacji przed Chrystusem Eucharystycznym kapitulanci wsłuchali się w kilka punktów saletyńskiej Reguły życia zakonnego, dotyczących wyboru i posługi przełożonego prowincji. Po modlitwie delegaci przeszli do sali obrad, gdzie podczas pierwszej tego dnia sesji, w tajnym głosowaniu wybrali ks. Grzegorza Zembronia MS na urząd prowincjała. Po zatwierdzeniu wyboru kapitulanci udzielili mu błogosławieństwa, a ks. generał Silvano Marisa MS odmówił nad nowo wybranym prowincjałem specjalną modlitwę. 

W czasie drugiej sesji kapitulnej, poświęconej wyborom członków Rady Prowincjalnej, delegaci w tajnym głosowaniu wybrali ks. Jana Kijka MS na urząd wikariusza prowincjalnego. Asystentem prowincjalnym został wybrany ks. Czesław Hałgas MS. Podczas Eucharystii o godz. 13:00 nowo wybrany przełożony prowincji złożył przewidziane prawem Wyznanie wiary oraz przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła.

Popołudniowa sesja w piątek 25 czerwca wyłoniła Zespół Doradców. W jego skład wchodzi trzech zakonników, którzy ukończyli przynajmniej 10 lat profesji. Prowincjał i jego rada są zobligowani zasięgać zdania Zespołu Doradców w sprawach szczególnie ważnych, określonych przez Statuty Prowincjalne.

Po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia delegaci rozpoczęli obrady kolejnej sesji kapitulnej. Najpierw odbyły się wybory członków Zespołu Doradców. W składzie tego gremium znaleźli się: ks. Janusz Kręcidło MS, ks. Henryk Przeździecki MS i ks. Zbigniew Pałys MS. Wybrano także trzech ich zastępców.

Po tych wyborach kapitulanci przystąpili do pracy w komisjach według założonej wcześniej metody nad tematem konsekracji zakonnej. Kilkuetapowa praca nad tematami dotyczącymi naszego życia zakonnego ma na celu odkrywanie pewnej wizji przyszłości dla naszej prowincji i jej wspólnot, co było zaleceniem kapituły z 2018 roku. Popołudniową sesję zakończyły relacje sekretarzy poszczególnych komisji, przedstawiające pierwsze rezultaty pracy w grupach.

Sobotnia praca kapituły rozpoczęła się o godz. 9:00. Po krótkim spotkaniu w sali plenarnej w celu otwarcia kapitulnej sesji i podania bieżących informacji, delegaci udali się do pracy w komisjach, aby kontynuować dyskusję nad podjętym poprzedniego dnia tematem konsekracji zakonnej (śluby zakonne, życie modlitwy indywidualnej i wspólnotowej). Oczekiwanym efektem tego drugiego etapu pracy miało być wyłonienie kilku konkretnych propozycji, które otrzyma komisja „Konsekracja” w celu przygotowania decyzji i zaleceń, co będzie trzecim etapem prac nad danym tematem. Następnie kapitulanci ponownie zebrali się na forum plenarnym, by wysłuchać sprawozdań sekretarzy z poszczególnych komisji i po dyskusji wyciągnąć wnioski, które będą pomocą dla pracy komisji „Konsekracja”.

Po zamknięciu sesji kapitulanci udali się na Mszę świętą, której przewodniczył ks. Zdzisław Sawka MS, superior wspólnoty w Zakopanem,  odpowiedzialny za Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy „Maleńka”. Słowo Boże podczas Eucharystii wygłosił biblista ks. Janusz Kręcidło MS, profesor UKSW w Warszawie. 

W sobotnie popołudnie i w niedzielę nastąpiła przerwa w obradach kapituły. Delegaci podjęli pracę nad sprawami prowincji w poniedziałek 28 czerwca.

Pracom delegatów we wtorek 29 czerwca towarzyszyło hasło „Apostolstwo”, środa zaś była dniem postu w intencji prowincji i trwającej kapituły.

Po Adoracji Najświętszego Sakramentu kapitulanci rozpoczęli wtorkową przedpołudniową sesję jak zawsze od lektury fragmentu Pisma Świętego. Pierwsza godzina pracy upłynęła na dyskusji nad postulatami, które wpłynęły do kapituły i zostały opracowane w komisjach. Następnie komisje pracowały nad tematem dnia „Apostolstwo”. Po przerwie kapitulanci ponownie zebrali się w sali obrad, gdzie sekretarze zrelacjonowali przebieg pracy w swoich grupach, po czym sesja została zamknięta. Mszy świętej tego dnia przewodniczył wikariusz prowincjalny ks. Jan Kijek MS, homilię zaś wygłosił ks. Marcin Sitek MS, student rzymskiej Salesiany.

Po południu, po Koronce do Bożego Miłosierdzia i adoracji, kapituła kontynuowała pracę według podobnego schematu, co przed południem: dyskusja nad opracowanymi postulatami, następnie dyskusja w komisjach i sprawozdania z pracy forum ogólnym. Na zakończenie sesji przypomniano, że nasze życie konsekracją zakonną jest podstawą do posługi apostolskiej, co wynika także z naszej Reguły życia. Pierwszy punkt saletyńskich Konstytucji mówi bowiem, że „Misjonarze Matki Bożej z La Salette tworzą w łonie ludu Bożego Zgromadzenie zakonne i apostolskie, poświęcone posłudze pojednania”. Przewodniczący obradom przełożony generalny zwrócił uwagę na tę kolejność: „zakonne i apostolskie” na początku kapituły.

Ks. Silvano Marisa MS przedstawił także do rozeznania propozycję podjęcia przez prowincję polską misji w Tanzanii. W tym afrykańskim kraju od niedawna posługują już w jednej międzynarodowej wspólnocie saletyni z Filipin i Indii.

Program obrad w środę był taki jak poprzedniego dnia. Na obu sesjach, porannej i popołudniowej, delegaci dyskutowali kolejne opracowane w komisjach postulaty, pracowali w komisjach kapitulnych i przedstawiali efekty tej pracy na forum ogólnym. Inny był natomiast temat dnia – tym razem refleksja dotyczyła tematu formacji. W dyskusji przewijał się przede wszystkim temat formacji ustawicznej, poruszono także temat Świeckich Saletynów. Odbyły się również pierwsze głosowania nad przedyskutowanymi postulatami, które otrzymały formę decyzji lub zaleceń dla Zarządu Prowincjalnego. W tym dniu Eucharystii przewodniczył sekretarz prowincjalny ks. Łukasz Nowak MS, a homilię wygłosił ks. Marcin Ciunel MS, rektor naszego seminarium duchownego w Krakowie.

O godzinie 19:00 kapitulanci rozpoczęli całonocną adorację Najświętszego Sakramentu, zmieniając się w kaplicy co pół godziny. Adoracja trwała do jutrzni następnego dnia.

W czwartkowy poranek, po nocnej adoracji Chrystusa w Eucharystii, delegaci rozpoczęli kolejny dzień wspólną jutrznią. Piątek 2 lipca był dniem zamknięcia prac kapituły.

Tematem refleksji w czwartek były sprawy zarządu prowincji. Warto zauważyć, że tematy poszczególnych dni, jak i nazwy kapitulnych komisji odpowiadały kolejnym rozdziałom naszej Reguły życia. Na początku porannej sesji delegaci przegłosowali zmiany w programie ostatnich dni kapituły. Następnie dyskutowali nad kolejnymi postulatami opracowanymi w komisjach. Po dyskusji komisje podjęły pracę nad tematem dnia i podzieliły się jej wynikami na forum ogólnym. Po zamknięciu sesji uczestnicy kapituły pod przewodnictwem superiora wspólnoty w Mysłowicach ks. Władysława Pasiuta MS celebrowali Eucharystię w kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej w dębowieckiej bazylice. Homilię wygłosił przełożony wspólnoty międzynarodowej w La Salette ks. Robert Głodowski MS.

Jak co dzień Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja poprzedziły popołudniową sesję kapituły. Po przedyskutowaniu ostatniego z postulatów delegaci kontynuowali pracę w komisjach nad tematem „Zarząd”. Po sprawozdaniach sekretarzy komisji na forum plenarnym przystąpiono do głosowań nad kolejnymi postulatami, które otrzymały już formę konkretnych zaleceń lub decyzji. Wspólne nieszpory zakończyły pracę kapitulantów.

W piątek obrady rozpoczęły się później niż zwykle, gdyż przewodniczący kapituły ksiądz generał Silvano Marisa MS uczestniczył online w inauguracji kapituły prowincjalnej misjonarzy saletynów na Filipinach. Po otwarciu ostatniej sesji naszej kapituły i przedstawieniu jej porządku przegłosowano ostatni z postulatów, dyskutowany dzień wcześniej na popołudniowej sesji. Następnie delegaci zatwierdzili list kapituły do całej prowincji. Jego tekst składa się z przesłań, które każda z komisji kapitulnych chciała skierować do wszystkich Współbraci.

Bardzo ważnym punktem ostatniego dnia była ewaluacja końcowa, na której każdy z uczestników dzielił się osobistym doświadczeniem czasu kapituły. Na koniec głos zabrał ks. Silvano Marisa MS. Podsumowując przeżyty czas, zaznaczył, że kapituła to ćwiczenie się w jedności oraz że pomaga nam ona zobaczyć, iż jesteśmy ludźmi wciąż poszukującymi najlepszej drogi życia prowincji. Przełożony generalny zauważył, że troska o wartość życia wspólnotowego była w centrum kapitulnych refleksji. Dostrzegł też w pracy delegatów poczucie odpowiedzialności za osobiste życie wewnętrzne, duszpasterstwo młodych i formację ustawiczną. – Kapituła się kończy, ale w pewnym sensie zaczyna się na nowo i trzeba znaleźć sposoby, jak wprowadzić w życie jej owoce – podkreślił ksiądz generał.

Podczas Mszy Świętej wieńczącej kapitułę przy ołtarzu stanęli członkowie nowo wybranej Rady Prowincjalnej, zaś homilię wygłosił ks. Roman Gierek MS, superior wspólnoty w Kobylance i kustosz tamtejszego sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Na zakończenie Eucharystii, przed rozesłaniem, delegaci w obecności przełożonego generalnego odnowili swoją profesję rad ewangelicznych.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik Kapituły

/artykuł ze strony saletyni.pl/

370

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete