Rada parafialna

 

 

Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Christifideles laici”- o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie współczesnym - zwraca uwagę na formy osobistego udziału katolików świeckich w życiu Kościoła.

  „Jest rzeczą konieczną by każdy katolik świecki miał zawsze żywą świadomość tego, że jest «członkiem Kościoła», czyli osobą, której dla dobra wszystkich zostało powierzone oryginalne, niezastąpione i ściśle osobiste zadanie. Na tle tego stwierdzenia wypowiedź Soboru o niezbędnej potrzebie indywidualnego apostolstwa świeckich jawi się w całej pełni swego znaczenia”. 

 

   Niewątpliwie, podstawowym miejscem uwidaczniającym świadomość bycia członkiem Kościoła, o której mówi Jan Paweł II, jest wspólnota parafialna. Dlatego w sposób szczególny należy troszczyć się o jej rozwój zarówno w wymiarze życia duchowego jak i materialnego.

To zadanie w swojej działalności podejmuje Parafialna Rada Duszpasterska i Ekonomiczna.

Rada Ekonomiczna, zgodnie z kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego powinna być ustanowiona w każdej parafii jako organ doradczy i wspierający księdza proboszcza.

   Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest troska o dobra materialne parafii oraz pomaganie księdzu proboszczowi w administrowaniu nimi.
 

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem księdza proboszcza parafii - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. 

   W realizacji swoich zadań Parafialna Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Parafialna Rada Duszpasterska ma wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty.
 
   Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.